Klassekampen 24.06.14: Storm mot Sanners reform

Klassekampen 24.06.14: Storm mot Sanners reform

25 av 27 kommuner sier nei til å innføre statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler.

«Slike regler strider mot prinsippet om kommunalt selvstyre, og er et unødig inngrep overfor kommuner i økonomisk balanse.» (Kommetar fra Stavanger kommune)

 

 

 

Agderposten 12.06.14: Åmli ordfører frykter distriktsagder blir liggende øde

Agderposten 12.06.14: Stortingets enighet om rammene for kommunereformen overrasker Åmlis ordfører Reidar Saga (Ap). Han hadde aldri trodd KrF og V ville støttet forslaget.

Les mer her: Åmil ordfører frykter at distriktsnorge blir liggende øde

Dagens Næringsliv 11.06.14: AP nei til regjeringens kommunereform

Dagens Næringsliv 11.06.14: Ap’s nestleder Helga Pedersen går ut Dagens Næringsliv og sier følgende »  Vi kan ikke støtte regjeringens forslag slik det nå ser ut. Regjeringen åpner for utstrakt bruk av tvang hvis ikke kommunene konkluderer slik regjering vil. Det kan vi ikke støtte, sier Aps nestleder Helga Pedersen til Aftenposten.»

Les mere her: Dagens Næringsliv 11.06.14: AP nei til regjeringens kommunereform

 

Representantskapsmøte i LO lokalorganisasjon i Aust Agder 04.06.14

 

Unni hagen, Bjarne Jensen og Steinar Rasmussen

Unni hagen, Bjarne Jensen og Steinar Rasmussen

Den 4 juni hadde LO’s lokalorganisasjon i Aust Agder inviterte til møte om kommunereformen. «Utfordringer kommune og regionstruktur» hvor professor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark og Unni Hagen, Fagforbundet var inviterte.

Her er presentasjonene:

Professor Bjarne Jensen på LO repskap Aust Agder 04.06.14

Unni Hagen, Leder av strategisk stab Fagforbundet

De fremmøtte  35 stykker syntes dette var meget bra, og etter Jensens og Hagens innlegg ble det også litt tid for undertegnede webredaktør å reklamere for Lokalsamfunnsforeningen.

Webredaktør Bente Bakken Rasmussen reklamerer for Lokalsamfunnsforeningen

Webredaktør Bente Bakken Rasmussen reklamerer for Lokalsamfunnsforeningen

 

Unni Hagen, leder av startegisk stab Fagforbundet

Unni Hagen, leder av startegisk stab Fagforbundet

 

Lokalsamfunnsforeningens forslag til høringsuttalelse om kommunale låneopptak

I følge høringsbrev fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet    skal det utarbeides et lovfremlegg som skal styrke den statlige kontrollen med med økonomien til kommunen.

Lokalsamfunnsforeningen har laget et forslag til kommunene som lyder som følger:

( brevet ligger også Her )

LOKALSAMFUNNSFORENINGEN

v/ leder Ole Gustav Narud

pb 150

2451 Rena

Rena, 05.06.14

Til ordfører/gruppeleder

Lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak – forslag til høringsuttalelse fra kommunene

Regjeringen har i forbindelse med behandlingen av kommunereformen i Stortinget sendt et forslag til lovendring i kommuneloven på høring til kommunene. (VEDLEGG)Hvis lovendringen blir gjennomført innfører den en statlig godkjenning av kommunale låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler er da ikke gyldige før staten ved fylkesmannen har godkjent vedtakene.

Det er viktig at kommunene deltar i høringen på dette forslaget. Høringen bør benyttes til å påpeke at denne godkjenningsordningen er et kraftig inngrep ovenfor kommunene, og at den ikke er nødvendig med mindre regjeringen ser for seg å foreslå tvangssammenslåing av et stort antall kommuner. Denne kontrollen med kommunenes låneopptak og investeringsaktivitet er unødvendig dersom man legger opp til frivillig sammenslåing slik enkelte av regjeringspartienes politikere hevder. Lokalsamfunnsforeningen vil med dette fremme noen forslag til momenter som kan inngå i et høringssvar som kommuner kan benytte seg av dersom de ønsker det.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 14.05.2014 om «Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og langsiktige leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma».

Forslaget om en slik lovendring innebærer et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret ovenfor alle kommuner. Kontrollordningen skal gjelde fra brevet ble sendt kommunene i år og i ytterligere tre år. Departementet har gitt en svært vid begrunnelse for forslaget, slik det går fram av høringsbrevet:

«Kravet om statleg godkjenning skal førebyggje at lån, investeringar eller lokaliseringar lokalt skaper usemje mellom kommunar som kan vere aktuelle kandidatar for samanslåing. For å nå måla i kommunereforma, kan det vise seg vesentleg å unngå at investeringar og lokaliseringar dei komande åra snevrar inn kva for inndelingsendringar som lokalt blir oppfatta som aktuelle. For at dei samanslåtte kommunane etter reforma ikkje skal få svekka handlefridomen sin, er det vesentleg å unngå auka opplåning i forkant av reforma og å sørgje for at nye bygg osb. ikkje får ei lokalisering som gjer drifta av den nye kommunen vanskelegare. I dei tilfella der investeringane til dømes har karakter av strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma, vil departementet kunne la vere å godkjenne, heilt eller delvis, at kommunen tek opp lån eller inngår ein langsiktig leigeavtale, sjølv om føremålet isolert sett skulle vere lovleg. Kravet om statleg godkjenning av lån osb. er meint å hindre reint strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma.»

Representanter for regjeringspartiene har i forskjellige sammenhenger hevdet at kommunereformen skal baseres på lokale prosesser og lokale beslutninger. Enkelte har gått svært langt i retning av å hevde at tvangssammenslåing av kommuner ikke skal skje, eller i alle fall bare i svært spesielle situasjoner.

Fra 1995 og fram til i dag har Stortinget lagt til grunn et frivillighetsprinsipp i forbindelse med endringer i kommunestrukturen:

”Stortinget ber regjeringen legge til grunn at framtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner der kommunestyret eller innbyggerne i en folkeavstemming, har gått imot kommunesammenslåing” (Stortingsvedtak 1. juni 1995).

I ly av dette prinsippet har 14 kommuner slått seg sammen frivillig. Frivillige sammenslåinger har altså vist seg mulig over hele landet i denne 20-årsperioden uten at det har vært nødvendig med en statlig kontroll med eller godkjenning av kommunenes låneopptak eller investeringer i forkant av en sammenslåing.

Historien taler for at det derfor ikke er behov for en statlig godkjenningsordning av kommunale investeringer, låneopptak eller leieavtaler med mindre departementet mener at det kan bli aktuelt med omfattende tvangssammenslåing av kommuner våren 2017. Dersom kommunene har tillit til løftene om at det ikke skal skje tvangssammenslåing vil det heller ikke være aktuelt å foreta uansvarlige eller dårlig begrunnede investeringer i årene som kommer. Kommuner som opptrer slik risikerer da å måtte bære konsekvensene av dette selv.

Departementet foreslår at fylkesmennene skal ha ansvaret for å godkjenne de kommunale vedtakene fordi fylkesmennene forutsettes å ha den nødvendige lokalkunnskap. Med den svært vide begrunnelsen som departementet har gitt for lovforslaget innebærer dette at fylkesmennene  vil måtte utøve et betydelig skjønn. Denne skjønnsutøvelsen vil kunne variere sterkt fra fylke til fylke. Det innebærer en svært stor grad av overføring av politisk myndighet fra lokale folkevalgte til statlige embedsmenn.

Hva som kan oppfattes som «strategiske tilpasninger» vil variere og er uansett svært uklart. Når departementet i tillegg omtaler lokalisering av bygg og muligheten for at investeringer kan skape uenighet mellom kommuner som en del av begrunnelsen for lovendringen åpner det seg muligheter for at kommuner som i dag er selvstendige kan kreve at planlagte investeringer i nabokommuner blir stoppet inntil spørsmålet om sammenslåing har blitt avgjort. Kommuner som har en sunn økonomi kan komme til å oppleve at nabokommuner med høy lånegjeld og ubalanse i økonomien blir argumenter mot godkjenning av låneopptak.  Slike eller lignende tilfeller vil skape sterke motsetninger mellom nabokommunene. Det er det verst tenkelige utgangspunkt for frivillige sammenslåinger av kommuner.

Det forholdet at en kommune kan risikere å bli tvangssammenslått med en eller flere nabokommuner vil i seg selv føre til at kommunestyrene ønsker å forsere lenge planlagte investeringer av de enkle grunn at det oppstår en usikkerhet om når og hvorvidt en framtidig kommune vil gjennomføre tiltaket. Det er derfor sannsynlig at lovforslaget dersom det blir vedtatt utløser en lang rekke «strategiske» beslutninger om låneopptak for investeringer, og også andre beslutninger. Dersom kommunene har tillit til at kommunesammenslåinger skal bygge på lokale vedtak så vil dette problemet ikke oppstå. Stortinget bør derfor avvise lovendringen.

 

For Lokalsamfunnsforeningen

Ole Gustav Narud   /s/                                                                                    Svein Olav Agnalt /s/

Leder                                                                                                     nestleder

 

 

Dagens Næringsliv 15.04.14: Ordførere skeptiske til kommunesammenslåing

Dagens Næringsliv 15/4: I denne artikkelen fra Dagens Næringsliv viser en undersøkelse av bare 23 % av ordførerne at de ønsket en kommunesammenslåing. Undersøkelsen som er foretatt av DN, viser at motstanden er størst der hvor det er ikke-borgerlige ordførere.

Dagens Næringsliv: Ordførere skeptisk til kommunesammenslåing

Gardermoen 22-23 januar 2014: «Ny kommunereform. Demokratireform eller statlig tvang?»

Arrangører av denne konferansen var Fagforbundet i samarbeid med Lokalsamfunnsforeningen. gardermoen januar Se informasjon her. Målgruppen var i denne omgang ordførere, rådmenn, politikere, tillitsvalgte og andre.  Konferansen samlet nærmere 200 deltagere fra hele Norge, og var en suksess. Det var svært gode forelesere : ( dette er nedlastingsfiler)

Tone Holmquist – Kommunal rapport

Forskningssjef Trine Myrvold – Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR)

Professor Jan Fridthjof Bernt – Universitet i Bergen

Statsråd Jardar Jensen

Professor Audun Offerdal- Universitet i Bergen

Professor Nils Aarsæther – Universitetet i Tromsø

Professor Bjarne Jensen – Høgskolen I Hedmark

 

Ukeavisen Ledelse nevnte også konferansen i artikkelen Sanners kommunale filttøfler .

Som en konklusjon på møtet ble det enighet om å arrangere lignende konferanser flere steder i Norge.