Ordfører-opprop fra Søgne

0
1093
Tidligere ordførere og varaordførere i Søgne har sendt et opprop til bystyret i Kristiansand med en sterk oppfordring til de ledende parti om å følge lovnadene i sine egne valgprogram og dermed sørge for fortsatt lokalt selvstyre i gamle Søgne kommune.
—-
Til: Ordfører og bystyret i Kristiansand kommune Søgne 30.1.2023

Reversering av tvangsvedtak i forbindelse med kommunereformen

– Søgne kommune 1837 – 2019

Vi vil innledningsvis vise til følgende i Arbeiderpartiets sitt program:

«
Sammenslåing av både kommuner og fylker skal baseres på frivillighet. Vi respekterer det man kommer fram til i de enkelte kommunene og fylkene.
Og til følgende i Senterpartiets program:
«Oppheve sammenslåinger vedtatt i stortingsperiodene 2013–2021 dersom tidligere kommuner og/eller fylker ønsker det, om nødvendig med folkeavstemning.»
Samt vedtak i kommunestyret i Søgne 22.06.2016:«PS 55/16 Framtidig kommunestruktur:
Vedtak: Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing.»
I folkeavstemmingen stemte et klart flertall på 62,4 prosent for at Søgne skulle fortsette som egen kommune, mens 28,6 prosent stemte for en sammenslåing med Songdalen, Kristiansand, Lillesand og Birkenes.
Alle senere opinionsundersøkelser har bekreftet at flertallet av innbyggerne i Søgne ønsker å få tilbake kommune sin. Også den som ble gjennomført av FVN etter at Statsforvalteren hadde lagt frem sin utredning.
Det oppleves således som respektløs overfor innbyggerne i Søgne og tidligere politiske vedtak i Søgne kommunestyre når sentrale politikere omtaler de som kjemper for kommunen sin som en marginal gruppe og hevder at det er de som forsvarer den tause majoritet.
Vi registrer også med forundring at mange er opprørt over at Regjeringen kan overprøve et lokalpolitisk vedtak. Vi vil vise til kommunestyret i Søgne sitt vedtak som er gjengitt innledningsvis og stille spørsmål ved om det er Regjeringen eller flertallet i bystyret i Kristiansand som ikke har respekt for lokale vedtak.
Vi har videre registrert at ordføreren med flere har hevdet at Søgne ikke har økonomi til å stå aleine. Dette står i sterk kontrast til det som fremgår av de opprinnelige økonomiplanene til de tre kommunen og som også Statsforvalteren tydelig har slått fast i sin rapport.
Som tallene i rapporten viser så måtte Kristiansand kommune hatt henholdsvis rundt 250 mill. og 1,3 mrd. kroner mer samlet i disposisjon- og investeringsfond om man skulle ligge på Søgne og Songdalens nivå pr. innbygger.
Videre kunne Kristiansand i 2026 benyttet rundt 100 mill. kroner mer på tjenester sett i forhold til 2019 om man hadde hatt Søgnes økonomi. I stedet viser tallene som Kristiansand selv har levert inn til Statsforvalteren at man må kutte rundt 100 mill. kroner, en differanse på rundt 200 mill. kroner gitt samme nivå på eiendomsskatten.
Vi er således sikre på at innbyggerne i Søgne vil være tjent med å få kommunen sin tilbake. Da kan man lokalt bestemme hvor mye man vil bruke på skole, eldreomsorg eller ta inn i eiendomsskatt. Større frihet til å ta beslutninger og kortere vei fra de som utfører tjenestene til de folkevalgte vil gi en nærhet og lokale tilpasninger som det er svært vanskelig å få til i en så stor kommune som Kristiansand.
Bare det man vil oppnå ved redusert sykefravær og byråkrati vil kunne gi mange ansatte en annen hverdag og mulighet til å tilby bedre tjenester. I 2018, som var Søgne kommune siste normale driftsår, kom kommunen på 22. plass på kommunebarometeret. Vi er sikre på at Søgne kommune, med sine flotte ansatte, vil kunne levere like gode resultater også i fremtiden.
Vi ber derfor bystyret legge til rette for en folkeavstemming.
En vil på den måten vise at man respekterer innbyggerne i Søgne og vedtaket som ble fattet i Søgne kommunestyre. En vil også vise at man respekterer selve prinsippene som et demokrati bygger på i stede for å prøve å obstruere et lovlig fattet vedtak av Regjeringen. En kan ikke med troverdighet påstå at man kjemper for lokaldemokratiet dersom man bruker storbyens størrelse og makt til å kjøre over en mindre nabokommune. En kommune som har vært eget formannskapsdistrikt/kommune fra 1837 og som per i dag har rundt 12 000 innbyggere som er svært glad i og stolte over kommunen og stedet de kommer fra.
Med vennlig hilsen
Åse R. Severinsen          Ordfører 2011-2015
Egel Terkelsen          Varaordfører 2015-2019
Arild Berge               Varaordfører 2007-2011
Anne Berit Andersen        Ordfører 1992-2001
Helge Andresen         Varaordfører 2011-2015

Torfinn Kleivset          Varaordfører 1999-2007

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her