Høring – endringer i inndelingslova.

0
1290
Nestleder i Lokalsamfunnsforeningen og ordfører i Hattfjelldal kommune, Harald Lie.

Regjeringen ønsker å rette opp noen av overgrepene som ble gjort når kommuner ble slått sammen med tvang til tross for frivillighetsvedtaket av 1995. For å sikre god lokal medvirkning ønsker regjeringen å gjøre endringer i loven som regulerer kommune og fylkesgrenser. Samtidig er det viktig at fremtidige endringer på kommune og fylkesstruktur har god nok involvering. Disse endringene virker svært mye inn på hvordan vi utvikler samfunnet vårt. Vi håper derfor flest mulig kommuner avgir høringsuttalelser som styrker lokaldemokratiet.

Vi tenker at forslaget under kan være til inspirasjon for å få gjort lokale vedtak ute i kommunene. Skulle fristen være for knapp bør kommunen søke om utsatt frist eller sende inn uttalelse med forbehold om vedtak i etterkant.

Forslag til saksfremlegg:

XXX kommune avgir høringssvar: Departementet bør gis hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøring i saker etter inndelingslova når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring.

Saksopplysninger:

Bakgrunn: Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt høringsforslag til endringer i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Departementet foreslår en hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøringer, herunder folkeavstemning, i saker etter inndelingslova når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring.

Høringsfristen er 3. juni 2023.

Forslag om hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøringer i saker etter inndelingslova 3.1 Departementets vurderinger og forslag. Etter inndelingslova § 10 bør de berørte kommunene innhente innbyggernes synspunkt på et spørsmål om grenseendring. Dette gjelder både når initiativet til å utrede en grenseendring kommer fra innbyggere i kommunen eller kommunen selv, og når det er departementet som tar initiativ til en utredning. Etter inndelingslova er ikke departementet gitt noen eksplisitt hjemmel til å høre innbyggerne, se omtalen av gjeldende rett i punkt 2.1.1. Spørsmålet om dagens lovverk åpner for statlige innbyggerhøringer, er omdiskutert. For å unngå tvil om dette, foreslås det en eksplisitt hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøringer i saker der departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring.

Det aktuelle forslaget pålegger ikke kommunene en plikt eller ny oppgave. Forslaget er ment å gi et verktøy til staten i saker om grenseendring etter inndelingslova, med mål om å opplyse saken så godt som mulig når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring. Forslaget medfører ikke at kommunen fratas adgang til selv å gjennomføre innbyggerhøring i slike saker. Forslaget gir ikke departementet hjemmel til å pålegge en kommune å gjennomføre innbyggerhøring i en grenseendringssak.

Lovforslag:

Departementet foreslår derfor et tilleggspunkt til § 10. Innbyggerhøyring, som er merket kursiv, under.

I lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser skal § 10 lyde:

  • 10. Innbyggjarhøyring

Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte.

Når departementet tek initiativ til å utgreie spørsmål om grenseendring etter § 8 tredje ledd, kan departementet innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje som nemnt i første ledd andre punktum. Departementet kan gi forskrift om gjennomføringa av innbyggjarhøyringa.

Konklusjon:

XXX kommune støtter Kommunal – og distriktsdepartementet sitt forslag om hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøringer i saker etter inndelingslova.
—-

Aktuelle lenker:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her