Vedtekter

LOKALSAMFUNNSFORENINGEN (LSF)


STATUTTER/VEDTEKTER

 • 1.  NAVN, MEDLEMSKAP:

Organisasjonens navn er Lokalsamfunnsforeningen – LSF.  LSF består av kommuner og fylkeskommuner, samt frittstående institusjoner.  LSF har som symbol et våpenskjold med to korslagte ordførerklubber i gull på rød bakgrunn.

 • 2.  FORMÅL:

LSF er partipolitisk nøytral og har et tredelt formål:

(i)Demokrati: LSF har som formål å verne om demokratiske institusjoner på lokalt og regionalt nivå og den demokratiske tradisjon og praksis som er etablert i Norge i årene etter 1814.  Demokrati forstås som de styreformer som er omtalt i Grunnloven, Kommuneloven og annet lovverk.  Samfunnet endres mer eller mindre kontinuerlig og samfunnsmessige institusjoner må tilpasses de nye krav som befolkningen i et velferdssamfunn stiller, men det må ikke skje på tvers av folkemeningen i de berørte områder og uten at konekvensene av ulike endringsforslag er nøye vurdert.

(ii)Autonomi: LSF har som formål å verne om det lokale og det regionale selvstyre. Lokale demokratiske institusjoner blir en illusjon uten selvstyre (autonomi) i saker som gjelder lokale og regionale forhold og hvor tungtveiende grunner for nasjonale løsninger ikke er tilstede.

(iii)Bosettingmønsteret: LSF er av den oppfatning at det er en avgjørende sammenheng mellom bosettingsmønsteret i landet og eksistensen av lokale og regionale demokratiske institusjoner.

LSF kan på forespørsel bistå medlemskommuner i spørsmål om kommunesammenslutninger.  LSF`s virksomhet skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram årsmøtet til enhver tid har vedtatt.

 • 3  ORGANISASJONENS OPPBYGGING:

LSF har følgende organisatoriske oppbygging:

 1. Årsmøte.
 2. Styre.
 3. Arbeidsutvalg.
 4. Sekretariat.
 • 4 ÅRSMØTE:

Årsmøtet er LSF`s øverste organ.  Årsmøtet avholdes hvert annet år, og alle medlemskommuner har rett til å delta.  Årsmøtet holdes til tid og sted som styret fastsetter.  Årsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for det forutgående år og fastsetter budsjett for det kommende år.

 • Årsmøtet veler et styre på minst 7 medlemmer for en periode på 2 år, hvorav en velges som leder.
 • Innkalling til årsmøtet utsendes minst fire uker i forveien.  Årsmøtet kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det selv finner det nødvendig, eller når minst ¼ av medlemskommunene krever det.
 • Årsmøtet fastsetter det arbeidsprogram som til enhver tid angir rammen for organisasjonens daglige virke.
 • Årsmøtet ledes av en dirigent, som velges på møtet.  Dagsorden fastsettes av styret og sendes til medlemskommunene samtidig med innkalling til årsmøtet.
 • Vedtak på årsmøtet treffes med alminnelig flertall (minst 50% av avgitte stemmer).  Hvert medlem har èn stemme, men samtlige har tale- og forslagsrett.
 • 5 STYRE:

Styret består av minst 7 personer valgt på årsmøtet for en periode på 2 år.

I de tilfeller hvor et styremedlem ønsker å fratre, kan styret oppnevne en stedfortreder inntil årsmøte kan fatte nytt vedtak. Styret treffer beslutning med simpelt flertall.

Styret fungerer også som arbeidsutvalg og valgkomitè.

Styret innkaller til årsmøte.

 • 6 SEKRETARIAT:

Sekretariatet har ansvaret for innkallelser til årsmøte og styret og de nødvendige arrangementsmessige tiltak.

Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, gjennomfører budsjettvedtak og tar seg av medlemsarkiv og saksarkiv.

Sekretariatet utfører ellers de oppgaver som blir pålagt av årsmøtet og styret.

 • 7 KONTINGENT:

LSF`s utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.

Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

 • 8 ÅRSMELDING:

Styret fremlegger forslag til årsmelding på årsmøtet. Årsmeldingen skal bl.a. inneholde kort referat av de saker LSF har arbeidet med i det foregående år, samt regnskap.

Årsmeldingen skal sendes medlemskommunene samtidig med innkallingen til årsmøte.

 • 9 REVISJON:

Regnskapet revideres av kommunal revisjon for en eller flere kommuner.  Valg av revisor skjer på årsmøtet.

 • 10 VEDTEKTSENDRINGER:

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet.

(Revidert og sist vedtatt 02.11.2015.)